لیست رسانه هایی دارای مجوز و فعال شهرستان

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۶۹۸۸/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص لیست رسانه های دارای مجوز و فعال در شهرستان به همراهمشخصات کامل مسئولین آن  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*