تمدید زمان پرداخت تسهیلات

قابل توجه اعضای اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۷۶۳/۱/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص تمدید زمان پرداخت تسهیلات موضوع جزء ۲ بند ب تبسره ۱۶ بودجه سال ۱۴۰۱ ،تاپایان خرداد سال ۱۴۰۲  و ضرورت تسریع در ثبت کلیه طرح های انفرادی و کارفرمائی مصوب شده در کمیته شهرستانی تا پایان وقت اداری ۲۰ اردیبهشت  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*