برگزاری جلسه کمیسیون بازرسی با حضور اعضای هیات مدیره اتحادیه

جلسه کمیسیون بازرسی  اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس با حضور ریاست و اعضای هیات مدیره اتحادیه روزیکشنبه  ۸تیر ۱۳۹۹ در محل سالن کنفرانس اتحادیه برگزار گردید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*