بروشور راهنمای نحوه تسلیم اظهار نامه برای صاحبان مشاغل

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۲۳۶۶/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۹ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و تسهیل در وصول مالیات و قطعیت مالیات عملکرد سال مورد نظر بدینوسیله بروشور های نحوه تسلیم اظهارنامه برای صاحبان مشاغل و همچنین مشمولین تبصره فوق الذکر  جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*