راهکار های نوین عملیاتی جهت تامین منابع مالی بنگاه ها

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۳۵۲/۱/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص موضوع تسهیل و توسعه استفاده از روش ها و ابزار های نوین تامین مالی واحد های تولیدی از ظرفیت های بازار سرمایه از برنامه های اصلی وزارت متبوع بوده و با توجه به اینکه پروژه های صنعتی و معدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین منظور ،فهرستی مطابق جدول زیر از روش های عملیاتی تامین مالی که در برنامه ها و پروژه های  جاری قرار گرفته که نتایج مطلوبی نیز به دست آمده است  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی  و پلیمری شهرستان پردیس

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*