اجرای مصوبات شورای تامین در رابطه با حضور اتباع

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۸۱۸۴/۱/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص اجرای بند ۱۱ مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ شورای تامین در رابطه با حضور اتباع غیر مجاز در سطح استان مقرر گردید تا بادر نظر گرفتن ملاحظاتی از قبیل : الف)رفتار خشمانه بعضی از افاغنه ب)حوادثی که ایجاد کرده اند، ج)عدم حضور در کنار مرکز حساس و حیاتی و د)اشتغال به کار اتباع به جای نیروهای ایرانی ،شهرستان های استان را اولویت بندی نموده و به صورت نوبه ای نسبت به طرد تمامی اتباع غیر مجاز اقدام نمایید .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*