آگهی اعلام داوطلبی نمایندگان کارفرمایان در هیات حل اختلاف

قابل توجه اعضای محترم  اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۷۷۴/۱/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص آگهی اعلام داوطلبی نمایندگان کارفرمایان در هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۰ قانون کار شهرستان پردیس ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*