رفع ابهام حضور نمایندگان بند (۳) ماده (۲۴۴) قانون مالیات های مستقیم

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۴۶۳۱/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص رفع ابهام حضور نمایندگان بند (۳) ماده (۲۴۴) قانون مالیات های مستقیم در هیات های حل اختلاف مالیاتی (از جمله ۲۴۷،۲۵۷و۲۱۶) ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*