اطلاعیه ها و بخشنامه ها

ابلاغ بند (۴) مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پیمری شهرستان پردیس باستناد به نامه شماره ۳۱۰۹/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص ابلاغ بند (۴) مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ، جهت استحضار به شرح ذیل اعلام می گردد. فایل پیوست روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

مطالعه بیشتر »

مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس باستناد به نامه شماره ۳۱۰۶/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص ابلاغ بند (۲) مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد. فایل پیوست روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

مطالعه بیشتر »

رعایت هرچه بیشتر دستورالعمل وشیوه نامه های بهداشتی

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس باستناد به نامه شماره ۳۰۰۳/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص  رعایت هرچه بیشتر دستورالعمل ها و شیوه نامه های بهداشتی   ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد. فایل پیوست روابیط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

مطالعه بیشتر »

دستورالعمل تامین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس باستناد به نامه شماره ۲۹۸۵/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص دستورالعمل تامین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد. فایل پیوست روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

مطالعه بیشتر »

دستورالعمل مدیریت تعارض در سازمان تامین اجتماعی و شرکت ها و موسسات تابعه

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس باستناد به نامه شماره ۲۹۸۹/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در سازمان تامین اجتماعی و شرکت ها و موسسات تابعه  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد. فایل پیوست روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس  

مطالعه بیشتر »

بخشودگی جرائم قابل بخشش ق.م.م و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۷۱ جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس باستناد به نامه شماره ۲۹۴۹/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم و جزء (۵الف) بند ۱ مصوبه شماره ۲ هفتادو یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ با موضوع بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون ...

مطالعه بیشتر »

استفاده متقاضیان صنفی از بند ۱۰بسته تشویقی ویژه شرکت های برتر

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس باستناد به نامه شماره ۲۸۶۶/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص بسته تشویقی  ویژه رکت های برتر ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد. فایل پیوست روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

مطالعه بیشتر »

مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ اصناف

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس باستناد به نامه شماره ۲۸۳۳/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص اعمال تخفیف مالیاتی بدلیل شرایط ناشی از کاهش درآمد ها و نیز تعطیلی های کرونا ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد. فایل پیوست روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

مطالعه بیشتر »

صورتجلسه کمیته مدیریت مقابله با بیماری کرونا و طرح واکسیناسیون

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پیمری شهرستان پردیس باستناد به نامه شماره ۲۸۳۵/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص دومین صورتجلسه کمیته مدیریت مقابله با بیماری کرونا و طرح واکسیناسیون شهرستان پردیس مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد. فایل پیوست روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

مطالعه بیشتر »

حق بیمه کارفرمایان

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس باستناد به نامه شماره ۲۶۹۶/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص نحوه دریافت حق بیمه کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی ، خواهشمند است منبعد نرخ پرداخت حق بیمه کارفرمایان مطابق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی معادل ۲۷ درصد لحاظ گردد و کارفرمایان (اعضای محترم هیات مدیره) از ...

مطالعه بیشتر »