کمیسیون فنی و آموزشی

وظایف و اختیارات
ماده ۹- وظایف کمیسیون فنی:

۱- هماهنگی برای برگزاری آزمون صلاحیت فنی از متقاضیان پروانه کسب با مجوز سازمان های ذی ربط ( و یا در قالب تفاهم نامه یا توافقنامه با آنها) جهت مشاغل فنی.

۲- اظهار نظر در مورد تعیین ابزار فنی و متراژ مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب.

۳- بررسی و اظهار نظر کارشناسی در مورد پرونده های ارجاعی از کمیسیون های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات.

۴- همکاری با اتحادیه در جهت تشکیل بورس کالایی، روز بازارها و مکان استقرار میادین کالا.

۵- کارشناسی مربوط به نرخ گذاری کالا و خدمات.

۶- اظهار نظر در مورد ساعت کار اصناف و ضوابط ترافیکی برای صدور پروانه کسب.

۷- انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

کمیسیون آموزشی

ماده ۱۰- وظایف کمیسیون آموزش:

۱-  نیازسنجی، برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی.

۲- همکاری در برگزاری دوره‏های آموزشی متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب ( موضوع بند ن ماده ۳۰ قانون) بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص دوره های آموزشی مورد نیاز جهت ارتقاء دانش و مهارت اعضا.

۳- همکاری در برگزاری دوره‏های آموزشی تخصصی فنی (مهارت شغلی) به منظور بالابردن میزان اطلاعات و مهارت فنی و ارتقاء کارآیی صاحبان واحدهای صنفی.

۴- انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.