هیات مدیره دوره سوم

وظایف هیئت مدیره و بازرس مندرج در قانون نظام صنفی

ماده ۷- جلسه انتخابات هیات مدیره متعاقب قانون و مقررات نظام صنفی برگزار و اعضای صنف از بین خود و با رای مخفی و مستقیم، اعضای هیات مدیره را برای مدت چهار سال انتخاب می نمایند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.

ماده ۸- انتخابات اتحادیه در دور اول با حضور یک سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا رسمیت می‌یابد.

ماده ۹- تعداد اعضای هیات مدیره در اتحادیه‏ های کمتر از هزار واحد صنفی عضو پنج نفر اصلی و دو نفر علی‏ البدل و در اتحادیه‏ های دارای بیشتر از هزار واحد صنفی عضو هفت نفر اصلی و سه نفر علی‏ البدل خواهد بود. سمت افراد منتخب هیات مدیره براساس ماده (۲۳) قانون نظام صنفی و تبصره‏های آن شامل یک نفر رییس، دو نفر نائب رییس ( اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‏ دار می‏باشد. عزل اعضای هیات مدیره وفق دستورالعمل بند (ﻫ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی خواهد بود.

ماده۱۰- وظائف و اختیارات اتحادیه مطابق ماده (۳۰) قانون نظام صنفی می‏باشد.

ماده۱۱- وظایف هر یک از اعضای هیات مدیره:

رییس:

الف) انجام کلیه امور اجرائی اتحادیه و اداره جلسات هیات مدیره.

ب) شرکت در اجلاس اتاق اصناف.

ج) امضای کلیه اسناد و مکاتبات اتحادیه.

د) ارائه گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه به اتاق هر سه ماه یک بار.

ﻫـ) گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه برای اعضای اتحادیه بصورت سالانه.

و) موافقت با مرخصی و ماموریت اعضای هیات مدیره‏.

ز)کسب موافقت رییس اتاق اصناف برای مرخصی و ماموریت خود.

ح) پیگیری فعالیت‏های توسعه‏ای اتحادیه از جمله آموزش، پژوهش، ارتقاء و بهره‏ وری و بهبود کسب و کار

ط) پیگیری برنامه‏ های مدون اتحادیه.

ی) انتصاب کارکنان و استفاده از خدمات مشاوره ‏ای و تخصصی برابر آیین‏ نامه موضوع بند ب ماده (۳۷) قانون نظام صنفی.

نواب رییس:

الف) در غیاب رییس اتحادیه (هنگام مرخصی یا ماموریت)، نواب رییس (به ترتیب سمت) وظایف وی را برعهده دارند.

ب) شرکت در جلسات با هماهنگی رییس اتحادیه.

ج) پیگیری و انجام وظایف محوله از سوی رییس اتحادیه.

دبیر:

الف)تنظیم دستور جلسه و­ موضوعات قابل طرح در جلسات هیات مدیره با هماهنگی رئیس اتحادیه.

ب) هماهنگی امور کمیسیون‏ها تحت نظارت رییس اتحادیه.

خزانه ‏دار:

الف) مسئولیت نظارت بر عملکرد مالی اتحادیه.

ب)اظهار نظر درخصوص پیش نویس بودجه، ترازنامه و صورت­های مالی سالانه اتحادیه.

ج) پیگیری جذب منابع مالی و درآمدهای اتحادیه در چارچوب‏ آیین نامه تبصره یک ماده (۳۱) قانون نظام صنفی.

د)ارائه گزارش عملکرد مالی اتحادیه به هیات مدیره به صورت ماهانه.

ماده ۱۲- هریک از اعضای هیات مدیره، درصورت استعفا می‏بایست مراتب را کتبی به هیات مدیره ارایه نمایند. هیات مدیره مکلف است ظرف مدت یک هفته به موضوع رسیدگی و پس از پذیرش استعفا، نتیجـه را به اتاق اصناف اعلام کند تا طبق ترتیبات تبصره (۴) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی اقدام گردد. اتاق اصناف موظف است استعفای رییس اتحادیه را پس از پذیرش در هیات مدیره در اولین اجلاس اتاق با حضور وی مطرح نماید. درصورت عدم ترتیب اثر از سوی هیات مدیره و یا اتاق اصناف رییس کمیسیون نظارت و در اتحادیه کشوری دبیرخانه هیات عالی نظارت به موضوع رسیدگی و برابر مقررات اقدام می‏نماید.

ماده ۱۳- در صورت استعفا، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی هر یک از اعضاء هیات مدیره، کمیسیون نظارت مطابق قانون و مقررات صنفی نسبت به جایگزینی عضو یا اعضای مذکور اقدام خواهد نمود.

بازرس:

ماده ۱۴- همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره اتحادیه، اعضای اتحادیه طبق آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی، از بین خود و با رای مخفی و مستقیم، دو نفر بازرس (اصلی و علی ‏البدل) را انتخاب می‏نمایند. شرح وظایف و نحوه پذیرش استعفا بازرس مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده(۲۳) قانون نظام صنفی می‏باشد. انتخاب افراد مذکور به عنوان بازرس در ادوار بعد بلامانع است. عزل بازرس وفق دستورالعمل بند (ﻫـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی خواهد بود.

پیمان هاشمی
(نائب رئیس دوم)

مهدی شیخ
(بازرس اصلی)

داود عبدلی
(نائب رئیس اول)

کاظم ملک
(دبیر)

سیدفرید سادات شبیری
(رئیس)

حامد پاشامحمدی
(خزانه دار)