نحوه اعمال ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۶۸۵۴/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص نحوه اعمال ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم  و آثار و تبعات عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات که موجب اطاله دادرسی را فراهم می نماید ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*