مصوبات شصت و هفتمین و شصت و هشتیمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۱۵۴۳/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص مصوبات شصت و هفتمین و شصت و هشتیمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا   ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*