مدیریت بحران جهت تامین پایدار انرژی برق کشور در زمستان ۱۴۰۰

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۶۷۲۸/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص مدیریت و محدود کردن انرژی برق در زمستان جهت رعایت صرفه جویی حداکثری در مصرف برق تا پایان زمستان  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*