ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۷۳۴/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*