عملکرد اتحادیه / سال ۹۶

گزارش عملکرد اتحادیه پلاستیک و نایلون شهرستان پردیس

فروردین ۹۶

 

اردیبهشت ۹۶

 

خرداد ۹۶

 

تیر ۹۶

 

مرداد۹۶

 

 

شهریور۹۶

 

مهر ۹۶

 

آبان ۹۶

 

آذر۹۶

 

 دی ۹۶

 

بهمن۹۶

 

اسفند۹۶