ضوابط کالاهای مشمول تجاری داخلی

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۶۵۴۳/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص بند یک مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ مدیریت بازار کالاهای واسطه ای و نهایی به همراه فهرست کالاهایی مشمول طرح  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*