ضوابط خاص

1- فرد صنفی در این تحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنفی، آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و با قبول مسئولیت شخصا” یا بوسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.
۲ – لوازم و اسباب کار طبق عرف و با نظر اتحادیه تعیین میگردد.
۳ – رعایت ضوابط و مقررات ایمنی محیط کار و کارکنان الزامی میباشد.
نامه شماره ۴۱۲/۹۳ مورخ ۲۴/۰۱/۹۴اتحادیه صنف نایلون و پلاستیک در خصوص درجه بندی واحدهای تولیدی صنف مذکور براساس شاخص های ذیل الذکر مطرح و مقرر گردید حق عضویت اعضاء واحدهای صنفی تحت پوشش به شرح ذیل دریافت گردید:

ب- مجموع امتیاز کسب شده توسط واحدهای تولیدی بیشتر از ۷۰ امتیاز درجه یک ، بین ۴۰ تا ۷۰ امتیاز درجه ۲ و کمتر از ۴۰ امتیاز در جه ۳ محاسبه گردد و حق عضویت درجه یک سالیانه ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال و درجه دو ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال و درجه سه ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال مصوب گردید.