صدور کارت آزمونگری برای افراد دارای سابقه اشتغال ،کار عملی و آموزش مهارت

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۷۴۵۳/۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص صدور آزمونگری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای افراد دارای سابقه حرفه ای اشتغال ، کار عملی و آموزش  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*