شرکت های معتمد (ارائه کننده خدمات مالیاتی )

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و  پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۶۲۶/۱/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص  شرکت های معتمد (ارائه کننده خدمات مالیاتی ) که به موجب ماده (۲۶) قانون پایانه فروشگاهی  و سامانه مودیان ،سازمان متبوع می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در اجرای قانون فوق الذکر از خدمات شرکت معتمد اول هوشمند راهبربهره ببرید ؛ جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایید .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*