حضور نمایندگان پژوهشگاه پلیمردراتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس روز پنجشنبه ۸ دی ۱۴۰۱ جلسه ای با حضور نمایندگان پژوهشگاه پلیمر ، ریاست و خزانه دار اتحادیه برگزار گردید ؛ در این جلسه مقررشد تابا مکاتبات و پیگیری های لازم در ساختمان پژوهشگاه پلیمر ایران دپارتمانی تخصصی به تعاونی و اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس اختصاص پیدا کند و در ضمن خدمات آموزشی تخصصی مهندسی پلیمر با همکاری دوجانبه صورت پذیرد .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*