تعیین جریمه برای کارفرمایان در صورت بکار گیری اتباع خارجی فاقد پروانه

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۷۳۲/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص کارفرمایانی که اقدام به استفاده از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه کار می نمایند ، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال اتباع خارجی فاقد پرونه کار در سال ۱۴۰۰ به میزان ۴.۴۲۵.۸۲۵ ریال (چهار میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و هشصد و بیست و پنج ریال )می باشد . ضمناً یادآوری می گردد در صورت تکرار تخلف ، این جریمه دوبرابر اعمال خواهد شد .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*