تاریخچه

در آذر ماه ۱۳۹۱ شهرستان پردیس متشکل از دو بخش به نامهای بخش بومهن و بخش جاجرود در تابعیت استان تهران ایجاد شد . محدودۀ جغرافیای شهرستان پردیس از روستای تلو در سرخه حصار آغاز شده و تا انتهای بخش بومهن ادامه دارد . این شهرستان از شرق با شهرستان دماوند ، از غرب با شهرستان تهران ، از شمال با شهرستان شمیرانات و از جنوب با شهرستان پاکدشت هم مرز می باشد .
به تبع تشکیل شهرستان به صورت مستقل فرمانداری ، ادارۀ صنعت معدن و تجارت ، اتحادیه های صنفی و…. ایجاد و فعالیت خود را منفک از تهران و به صورت مستقل آغاز نمودند .
در تاریخ مرداد ماه سال ۱۳۹۳ هیأت مدیرۀ اتحادیه صنایع پلیمری و شیمیای پردیس با نام اتحادیۀ پلاستیک و نایلون شهرستان پردیس طی فر آیند انتخابات با اکثریت آرای جوازداران عزیز انتخاب و به مدت ۴ سال فعالیت خود را ادامه خواهند داد .
به دلیل تعداد کم اتحادیه های صنفی شهرستان پردیس ( ۱۲ عدد ) در قیاس با شهرستان تهران ، تصمیم کمیسیون نظارت شهرستان بر این شد که رسته های شغلی همگن به اتحادیه های موجود الحاق شود ، پیرو همین مصوبه ، رسته هایی همچون یو پی وی سی ، صنایع طبی ، رنگ و تینر و … نیز به اتحادیه پلاستیک و نایلون ملحق گردید .
جهت احترام به این عزیزان و جلوگیری از ایجاد مشکلات بعدی پیشنهاد تغییر نام اتحادیه به اتحادیه صنایع پلیمری و شیمیایی از طرف هیأت مدیره به کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان برده شد و نهایتا پس از موافقت کمیسیون نظارت بر اصناف استان تهران با این پیشنهاد نام اتحادیه به نام کنونی تغییر پیدا کرد .