برگزاری جلسه کمیسیون بازرسی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

جلسه کمیسیون بازرسی  اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس با حضور بازرسین اتحادیه روزیکشنبه  ۲۳آذر  ۱۳۹۹ در محل سالن کنفرانس اتحادیه برگزار گردید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*