بخشنامه تبصره ۶ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷ ق.م.م

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۱۸۴۸/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ اتاق اصناف شهرستان پردیس با موضوع بخشنامه تبصره ۶ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷ ق.م.م، بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد (۴۲) و (۴۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (۱۷) قانون مالیات های مستقیم جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی وپلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*