الزام صرفه جویی در مصرف آب

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۱۸۹۴/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص رعایت کاهش  ۲۰ درصدی مصرف آب در ادارات و دستگاه های استان تهران ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*