اجرای طرح های آماری پیش بینی شده در سال ۱۴۰۰

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۱۵۵۵/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص اجرای طرح های آماری پیش بینی شده درسال ۱۴۰۰   ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*