آشنایی با نحوه کارکرد صندوق های سرمایه گذاری خصوصی

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۴۸۹۱/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص آشنایی با نحوه کارکرد صندوق های سرمایه گذاری خصوصی PEدر تامین مالی بخش تولید ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*