مصوبات هشتادمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۱۲۷/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص بند (ب) ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مشتمل بر مصوبات هشتادمین نشست کمیته مزبور در مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ در زمینه معافیت مالیات صادرکنندگان و نیز جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*