عملکرد اتحادیه /سال ۹۹

گزارش عملکرد اتحادیه صنایع شیمایی و پلیمری شهرستان پردیس

فروردین ۹۹

 

اردیبهشت ۹۹

 

خرداد۹۹

 

تیر۹۹

 

مرداد ۹۹

 

شهریور ۹۹