رعایت هرچه بیشتر دستورالعمل وشیوه نامه های بهداشتی

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۳۰۰۳/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص  رعایت هرچه بیشتر دستورالعمل ها و شیوه نامه های بهداشتی   ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابیط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*