بخشودگی جرائم قابل بخشش ق.م.م و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۷۱ جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۲۹۴۹/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم و جزء (۵الف) بند ۱ مصوبه شماره ۲ هفتادو یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ با موضوع بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*