بازدید معاونت محترم برنامه ریزی فرمانداری و ریاست محترم اداره صنعت معدن و تجارت از اتاق اصناف و اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان به مناسبت روز ملی اصناف

 

بازدید معاونت محترم برنامه ریزی فرمانداری آقای دکتر حسینی نژاد و ریاست محترم اداره صنعت معدن و تجارت آقای دکتر سوریان از اتاق اصناف و اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان به مناسبت روز ملی اصناف

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*